Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden betreffende Defense & Fit:

Fast4U is een particuliere sportschool, die niet op winst gericht is in financiële zin, maar op wel op persoonlijke winst. Het is een uit de hand gelopen hobby waarbij wij geloven in het goede van de mens. Al met al zijn wij een professionele organisatie, die geleid wordt door mensen. Wij doen ons uiterste best en trachten zo goed mogelijk onze diensten te verlenen, waarvoor wij algemene voorwaarden hanteren. Onze deelnemers zijn met inschrijving, akkoord gegaan met onze voorwaarden.

De etiquette

Hieronder staat de zaal etiquette zoals in de meeste trainingslocaties gebruikelijk is. Deze set van regels is bedoeld om de veiligheid en het plezier tijdens de lessen te waarborgen. Het belangrijkste hierbij is dat je elkaar respectvol benadert en behandelt.

Voor het betreden van de trainingslocatie

Zie er op toe dat je de kleding op de juiste manier draagt als je de kleedkamer verlaat. Als je niet weet wat de juiste wijze is, vraag dit dan aan iemand die het wel weet.

Opstelling op de locatie

De hoogst gegradueerde leerling zit aan de linkerkant van de groep, de laagst gegradueerde leerling aan de rechterkant.

Begin van de les, groeten in het Russisch

De (Hoogst gegradueerde of oudste leerling) neemt het initiatief. Op aangeven van de instructeur kniel je eerst met het linkerbeen en dan met rechts. Hierna sluit je de ogen en richt je, je op het begin van de les, je laat de beslommeringen van de dag even los. Op aangeven van de instructeur open je weer je ogen, knik je en plaats je, je rechter vuist in je linkerhand. En roep je “do svidaniya” до свидания, oftewel “Gegroet”.

Tijdens de les

Voordat je met je partner een oefening begint, elkaar altijd eerst groeten. Na wisselen van partner of als de Instructeur langs komt om bepaalde dingen nog eens uit te leggen, bedanken nadat hij dit heeft gedaan met : “Spasibo” спасибо.

Houden aan de opdracht

Om de veiligheid optimaal te waarborgen, is het belangrijk dat je, je strikt aan de opdracht houdt die de instructeur je geeft. Niet iedereen kan even snel reageren en de kans op een ongelukje is dus aanwezig als je, je niet houdt aan de opdracht.

Geef elkaar de kans om te leren

Doe de oefeningen zoals ze zijn voorgedaan of zoals ze van je verwacht worden. Als je dat niet doet, gun je je partner niet de kans om de technieken te leren. Verzet plegen of “je kunsten” laten zien horen dus niet in dit plaatje thuis.

Luisteren naar elkaar

Het is van belang dat je niet alleen luistert naar de Instructeur, maar ook naar elkaar. Hierdoor kun je rekening met elkaar houden als er bijvoorbeeld blessures zijn. Je leert hierdoor ook rekening te houden met de wensen/beperkingen van de ander. Echter op de noodzakelijke informatie na, wordt er niet uitgebreid gesproken tijdens de les.

Te laat komen

Als je te laat komt meld je dat bij de Instructeur en groet je hem. Ga pas daarna een warming-up doen. Na de warming-up kun je verder meedoen met de les.

Eerder weggaan

Als je eerder weg wilt eerst toestemming vragen aan de Instructeur. Pas als deze je toestemming heeft verleend de locatie te verlaten, mag je weggaan.

Afwezigheid

Als je niet aanwezig kunt zijn voor de les, dan meld je dat telefonisch of per tekstbericht bij de Instructeur. Dit doe je ruim voor aanvang van de les.

Einde van de les

De (Hoogst gegradueerde of oudste leerling) neemt het initiatief. Op aangeven van de instructeur , kniel je eerst met het linkerbeen en dan met rechts, sluit je de ogen en richt jij je op het einde van de les. Op aangeven open je weer je ogen. knik je en plaats je, je rechter vuist in je linkerhand. En roep je

"Spasibo za urok". Спасибо за урок

Dit betekent dat je de Instructeur bedankt voor de les. Je kunt nu de locatie verlaten.

Uitsluiting van deelname

De Instructeur heeft het recht leerlingen en/of deelnemers met een wanordelijk gedrag, of bij aanhoudende ongedisciplineerdheid, deelname aan de lessen en activiteiten te verbieden en voorts toegang tot de locatie te ontzeggen.

Artikel 1. Risico’s en aansprakelijkheid.

Lid 1: Het gebruik maken van oefenmateriaal en de locatie is geheel voor eigen risico van de leerling en/of deelnemer.

Lid 2: Het beoefenen van het FAST Defense & Fit training kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van lessen en deelnemen aan activiteiten van FAST4U is geheel voor eigen risico van de leerling en of deelnemer.

Lid 3: FAST4U en haar Instructeur(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de leerling en of deelnemer.

Lid 4: De leerling en of deelnemer zal zowel FAST4U als haar Instructeur(s) vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Lid 5: FAST4U en haar Instructeur(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen.

Lid 6: De in dit artikel vermelde uitsluitingen gelden ook voor schade die voortkomt uit een daad door een leerling jegens derden.

Artikel 2. Lessen en Tarieven.

Lid 1: Het tarief, bestaande uit lesgeld, wordt ieder kalenderjaar vastgesteld en aan de leerlingen

medegedeeld.

Lid 2: De lessen vervallen gedurende de basisschoolvakanties maar de lesgeldtermijn niet.

Artikel 3. Betaling lesgeld.

Lid 1: Betaling van het lesgeld vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen of per kwartaal en gaat door middel van automatische incasso.

De leerling heeft uiterlijk op de eerste dag van de maand het lesgeld voor die maand vooruit betaald.

Lid 2: Betaling van de les(sen), kan alleen geschieden middels overboeking.

Lid 3: Als de leerling het lesgeld niet tijdig heeft voldaan, kan de toegang tot de les worden geweigerd.

Pas als de betaling is ontvangen, mag de leerling weer les volgen zonder recht op restitutie van

de gemiste les.

Lid 4: Bij inschrijving gedurende een reeds lopende maand, wordt de gebroken maand in rekening gebracht.

Dit gedeelte lesgeld wordt contant voldaan bij inschrijving of met de eerste lesgeldbetaling bijgevoegd.

Artikel 4. Aanvang en einde lidmaatschap

Lid 1: Het instromen in een schooljaar kan op ieder moment. Daarvoor dient men via de website digitaal in te schrijven. Na akkoord en ondertekening van de Instructeur is de overeenkomst van kracht. Voordat de lesovereenkomst daadwerkelijk wordt aangegaan, heeft men recht op het kosteloos volgen van maximaal twee (proef)lessen.

Lid 2: De leerling is lesgeld verschuldigd totdat de inschrijving schriftelijk is opgezegd.

Lid 3: Opzeggen van de inschrijving kan uitsluitend schriftelijk aan FAST. Indien er geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. U dient uw opzegging te versturen per e-mail naar jppeeters1977@gmail.com of per brief te overhandigen aan de Instructeur. U ontvangt van FAST een bevestiging van de opzegging, deze bevestiging geldt als enig wettig bewijs.

Lid 4: Opzeggen kan op ieder moment met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken vanaf de ontvangstdatum van de opzegging.

Lid 5: De Inschrijving kan pas worden opgezegd, als aan alle financiële verplichtingen aan FAST is voldaan.

Artikel 5. Hygiëne

Lid 1: De leerling dient te allen tijde in het bezit te zijn van schone, deugdelijke en veilige sportkledij.

Lid 2: De leerling dient hygiënisch op de les te verschijnen, dit betekent o.a. dat de nagels kort geknipt dienen te zijn en dat de leerling zijn en/of haar voeten heeft gewassen. Sieraden mogen tijdens de lessen niet gedragen worden.

Artikel 6. Examens FAST Helmond.

Lid 1: Leerlingen moeten lid zijn van FAST als men examens wil doen. De kosten van dit examen zit niet bij het lesgeld inbegrepen. De rangen worden bij FAST geregistreerd samen met een T-shirt, waarop de rang vermeld staat.

Algemene voorwaarden betreffende seminars en cursussen:

Fast-Helmond is een sportschool, die gelooft in het goede van de mens. Al met al zijn wij een professionele organisatie, die geleid wordt door mensen. Wij doen ons uiterste best en trachten zo goed mogelijk onze diensten te verlenen, waarvoor wij algemene voorwaarden hanteren. Onze deelnemers zijn met inschrijving, akkoord gegaan met onze voorwaarden.

Algemene aansprakelijkheid –en vrijwaringsformulier

Let op:

voorafgaand aan het seminar dien je het ‘Aansprakelijkheid -en Vrijwaringsformulier’ te ondertekenen. Hierin accepteer je dat er een reële kans bestaat op letsel wanneer je aan het seminar deelneemt en ga je akkoord met het feit dat je zelf verantwoordelijk bent voor je veiligheid. Fast-Helmond is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, verlies en/of schade aan je eigendommen.

Dit is een zeer belangrijk document. Lees het goed door voordat je het ondertekent.

> Ik ben tenminste 16 jaar oud en zal deelnemen aan de intensieve en fysiek zware Russian Martial Arts (RMA) gerelateerde activiteiten (verder: de ‘activiteiten’ genoemd) aangeboden door Fast-Helmond.

> Ik accepteer dat er een reële kans is op letsel en schade bij deelname aan de activiteiten.

> Om het risico op letsel te verminderen, ga ik akkoord met het opvolgen van de veiligheidsinstructies waarvan ik reeds kennis heb genomen en de instructies die mij gegeven worden door de instructeurs vooraf en tijdens de activiteiten.

> Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid.

> Ik verklaar dat als ik niet het ouderlijk gezag heb, ik ouder ben dan 18 jaar en toestemming heb van ouder(s)/voogd om het aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier te ondertekenen.

> In het geval van een ongeluk, verlies of diefstal te wijten aan mijzelf of de kinderen onder mijn gezag, accepteer ik dat Fast-Helmond niet aansprakelijk kan worden gesteld voor direct of indirect verlies, schade en/of letsel voortkomend uit deelname aan de activiteiten (behoudens het geval van ernstige nalatigheid te wijten aan Fast-Helmond).

> Ik verklaar dat ik, noch de kinderen onder mijn gezag, een medische conditie hebben (inclusief zwangerschap) waardoor deelname aan de activiteiten sneller kunnen leiden tot letsel bij mijzelf/zichzelf of anderen.

Wij hebben ook een hekel aan 'kleine lettertjes'. Toch zijn ze belangrijk. Het geeft ons beiden meer zekerheid over de gemaakte afspraken.

Natuurlijk heb je geen zin om op het laatste moment te horen dat de training niet doorgaat. Maak je geen zorgen. Zonder bericht (tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang) gaat de training of seminar altijd door.
Wij verwachten ook van jou dat je de afspraken nakomt. Logisch omdat wij ons grondig voorbereiden en allerlei dingen moeten regelen, zoals de zaal, maaltijden, dranken en materialen. 
Soepele opstelling: onze eerste zorg is dat jij tevreden bent. Dus stellen wij ons soepel op. Je kunt tot kort voor de training je deelname annuleren of wijzigen. Dat is meestal kosteloos, maar natuurlijk niet altijd. Dit is afhankelijk van de locatie en soort seminar. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om iemand anders, zonder extra kosten, in jouw plaats te sturen. Hieronder vind je de complete afspraken.

Inschrijven

De inschrijving vindt plaats via de website van Fast-Helmond of speciaal daarvoor door Fast-Helmond vervaardigde formulieren. Binnen 24-uur na de elektronische inschrijving ontvang je per e-mail een complete bevestiging (zoals: bewijs van inschrijving en een factuur).

Gaat de training door?
Indien er te weinig deelnemers zijn mogen wij een training of seminar afzeggen. Dat kan tot 14 dagen voor de aanvangsdatum. Daarna gaat de training of het seminar altijd door.

Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan uiterlijk 14 dagen voor de geplande datum via e-mail bericht waarna hun verplichtingen vervallen.

Annuleren / wijzigen

Tot 14 dagen voor de datum je deelname kosteloos annuleren of wijzigen, tenzij er kosten zijn gemaakt voor derden.
Als je om wat voor gegronde reden dan ook niet mee kunt doen aan de training of seminar, dan kun je je inschrijving tot 14 dagen voor de geplande datum annuleren. Dat is kosteloos. Je kunt ook de datum wijzigen, zie hieronder.

Je kunt je deelname via een e-mail of per telefoon (06-11032052) annuleren. Je ontvangt daarvan altijd een bevestiging via de e-mail of telefonisch. Als bewijs van annulering geldt deze elektronische bevestiging van Fast-Helmond. De geplande datum van de training of seminar geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

Annuleren binnen 14 dagen
Ben je binnen 14 dagen voor de training of seminar verhinderd? Dan kun je de trainingsdatum wijzigen of iemand anders in je plaats laten deelnemen.

Besluit je helemaal van deelname af te zien? Dan betaal je 80% van het factuurbedrag.
Bij afzegging een dag van te voren of op de dag van de training of seminar, of bij niet verschijnen, is de volledige trainingssom verschuldigd.*
*Neem altijd contact met ons op. Wij willen dat je tevreden bent en zullen ons best doen om via overleg een voor beide partijen redelijke oplossing te bereiken.

Wijzigen trainingsdatum
De deelnemer mag - indien de factuur is voldaan - tot één dag voor de training of seminar de datum van deelname wijzigen (tegoedbon voor een andere seminar). Je betaalt dan een geringe onkostenvergoeding van 25% van het factuurbedrag.

*Dit gaat dus helaas niet bij eenmalige bijeenkomsten. Je kunt dan wel aan andere - terugkerende - trainingen deelnemen op dezelfde voorwaarden.

Persoonsregistratie

Privacy
De via het inschrijfformulier verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Fast-Helmond en worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van aanbiedingen. De gegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan anderen. Indien de betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie dan wordt dat direct gerespecteerd.

Aanvulling op de algemene leveringsvoorwaarden

De 'Voorwaarden open training' zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Fast-Helmond